Zákony, které je dobré znát

Často se stává, že student či absolvent neví, jaké má ze zákona práva a povinnosti. Níže uvedené zákony vám určitě dají odpovědi na vaše otázky. V případě potřeby vám také samozřejmě pomůžeme přímo v Job Centru. Stačí nám napsat nebo zavolat.

Do kdy mám status STUDENT, tj. do kdy za mne platí zdravotní a sociální pojištění stát?

§ 14

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také:

b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně10b) studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně10b) studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

Celý Zákon o státní sociální podpoře najdete ZDE.

Kdo je uchazečem o zaměstnání?

§ 24

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pokud se zaregistruji na Úřad práce, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Celý Zákon o zaměstanosti najdete ZDE.

 

 

Další užitečné zákony, které je dobré znát:

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon o vysokých školách